सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत तालिमको केही दृश्यहरु